Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski

W drugiej połowie 2018 r. na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych na terenie naszej gminy. Działania badawcze miały na celu:

  • zidentyfikowanie problemów dotyczących między innymi uzależnień w różnych grupach wiekowych,
  • uchwycenie czynników prowokujących do powstawania sytuacji problemowych,
  • określenie skali oraz zakresu tych problemów,
  • rozpoznanie i zdiagnozowanie skutków występujących problemów,
  • propozycja rozwiązań/zmniejszanie negatywnych konsekwencji

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Rzepiennik Strzyżewski wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:
1) dorośli mieszkańcy
2) dzieci i młodzież szkolna
3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.
Dane pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Skip to content