Dofinasowanie na budowę PSZOK

Gmina otrzymała dofinasowanie na budowę PSZOK

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zawarła umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinasowanie realizacji inwestycji pn.: Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierana odpadów komunalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szacowana całkowita wartość Projektu wynosi 1 947 017,99zł. z czego 1.342.735,96 zł.

to kwota uzyskanego dofinansowania. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę inwestycji, by końcem 2020 r można było zakończyć zadanie.

Skip to content