GPR– cele i kierunki interwencji

WIZJA

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI zapewnia dostęp do podstawowej infrastruktury dla dobrej jakości życia,  dba o atrakcyjne miejsca pracy, gwarantuje edukację dostosowaną do potrzeb i aspiracji mieszkańców, zwiększa obecność kultury w życiu społeczności lokalnej, troszczy się o środowisko naturalne
– stwarzając dobre warunki życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców.
CEL STRATEGICZNY 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza w oparciu o lokalne potencjały

KIERUNKI INTERWENCJI
1.1. Wykorzystanie potencjału obserwatorium astronomicznego i projektu Źródlanego Szlaku dla tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy
– rozwój infrastruktury rekreacyjnej wykorzystującej walory turystyczno-krajobrazowe (ogólnodostępne łazienki mineralno-lecznicze w miejscowości Turza, wieża widokowa w Rzepienniku Strzyżewskim);
– wpieranie działalności obserwatorium astronomicznego i kreowanie atrakcyjnych wydarzeń wokół Rzepiennickiego Szlaku Astronomicznego;
– wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych;
– rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa;
– wypromowanie gminy Rzepiennik Strzyżewski jako nowego, alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu.
1.2. Integracja środowisk gospodarczych dla przeciwdziałania marginalizacji obszaru zdegradowanego
– tworzenie narzędzi i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości;
– rewitalizacja obiektów pełniących niegdyś ważne funkcje gospodarcze (m.in. zabudowania Gminnej Spółdzielni w Rzepienniku Strzyżewskim, były punkt katechetyczny przy szkole w Rzepienniku Biskupim);
– wspieranie i rozwój ekonomii społecznej dla przeciwdziałania bezrobocia;
– certyfikacja i promocja produktu lokalnego;
– wspieranie współpracy lokalnych przedsiębiorstw oraz pomoc w kreowaniu specjalizacji w perspektywicznych sektorach lokalnej gospodarki;
– wspieranie współpracy naukowo-badawczej lokalnych przedsiębiorstw z sektorem nauki.
1.3. Podnoszenie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy
– doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny;
– rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych;
– wspieranie uczniów w świadomym budowaniu ścieżki kariery przez szkoły gimnazjalne;
– zwiększanie kompetencji cyfrowych lokalnego społeczeństwa;
– promocja uczenia się przez całe życie i rozwijanie różnorodnych form edukacji osób dorosłych.

CEL STRATEGICZNY 2. Rozwijanie infrastruktury podstawowej dla poprawy jakości życia
KIERUNKI INTERWENCJI
2.1. Modernizacja i budowa infrastruktury sprzyjającej integracji i zdrowemu stylowi życia oraz ożywienie istniejących obiektów
– rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym (boiska, ścieżki rowerowe i piesze, siłownia na wolnym powietrzu);
– kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w różnym wieku (skwery, parki, place zabaw);
– zwiększenie wykorzystania zasobów lokalowych instytucji publicznych (szkoły, remizy, placówki kultury) dla rozwijania aktywności mieszkańców;
– rozwijanie atrakcyjnej oferty zajęć dla osób w różnym wieku w gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
2.2. Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie dostępności podstawowej infrastruktury
– zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury wodociągowej;
– pobudzanie odpowiedzialności za środowisko i poprawa dostępności do podstawowej infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach zdegradowanych;
– poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów zdegradowanych (drogi, komunikacja publiczna);
– poprawa bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym (chodniki, oświetlenie, bezpieczne przejścia);
– rozbudowa podstawowej infrastruktury ochrony zdrowia i wdrożenie programów profilaktyki;
– poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych wraz z ograniczeniem niskiej emisji;
– kontynuacja programu usuwania azbestu;
– modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i poprawa sprawności działania Internetu.

CEL STRATEGICZNY 3. Aktywizacja społeczno-kulturalna obszarów zdegradowanych
KIERUNKI INTERWENCJI
3.1. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców
– rewitalizacja terenów wokół siedziby urzędu gminy oraz domu kultury i kształtowanie identyfikowalnego centrum miejscowości wraz z jego ożywieniem (mała gastronomia, targowisko wyrobów lokalnych);
– odnowa i ożywienie centrów wsi Olszyny, Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi, Turza, Kołkówka;
– odnowa zabytkowej substancji na obszarze zdegradowanym;
– wykorzystanie potoku Rzepianka do stworzenia atrakcyjne przestrzeni spacerowo-rekreacyjnej w centrum Rzepiennika;
3.2. Aktywizacja mieszkańców i włączanie w rozwiązywanie problemów na obszarach zdegradowanych
-rozwijanie atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców oferty kulturalnej,
– budowanie kompetencji oraz wspieranie uczestnictwa w kulturze;
– uruchomienie szkoły liderów lokalnych w celu kształtowanie postaw prospołecznych przede wszystkim wśród młodych ludzi.
– rozwijanie wolontariatu poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz wspólnot lokalnych;
– ułatwianie działalności organizacjom obywatelskim;
– wsparcie osób wykluczonych społecznie w wymiarze zawodowym i społecznym (m.in. system wsparcia, poradnictwa, rozwój przedsiębiorczości społecznej, grupy samopomocowe).

Uwagi do celów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023 proszę przesyłać do 23 maja br. do Pana Grzegorza Szymańskiego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”>budownictwo_rzepiennik@poczta.fm.

Skip to content