Informacja Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału z urzędu niżej wymienionych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujących działki:

  • w Rzepienniku Strzyżewski o numerach: 1664/1,1528/1.
  • w Rzepienniku Biskupim o numerze 1598

Podział ma na celu regulacje stanu prawnego działek obecnie zajętych pod drogę, tj. wydzielenie nowych lub poszerzenie obecnych działek pod publiczne drogi gminne.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 45 w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. od dnia 24.01.2018 roku. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content