Konsultacje – gminny program rewitlizacji

FE_PI_POZIOM_REFLEX-BLUE-Negatyw-06                                                                              FE_EWT_POZIOM-Kolor

KONSULTACJE ZAKOŃCZONO

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przystąpił do opracowywania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023. Gminny Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 1 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Grzegorz Szymański, Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 6, adres poczty elektronicznej: budownictwo_rzepiennik@poczta.fm, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie  się 15 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 – 10.30 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 1 grudnia 2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje projektów” „Programy i projekty”,
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „REWITALIZACJA”,
 • w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację projektu programu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

FE_PI_POZIOM_REFLEX-BLUE-Negatyw-06                                                                              FE_EWT_POZIOM-Kolor

Załączniki:

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski_do konsultacji
 3. Załącznik do Gminnego Programu Rewitalizacji – mapa
 4. Formularz konsultacji GPR_Rzepiennik
 5. Raport z konsultacji społecznych_GPR
Skip to content