KONSULTACJE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Z ORGANIZACJA POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020”

  1. Przedmiot konsultacji: Roczny Program współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
  2. Cel konsultacji: Konsultacje mają ma celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w „Rocznym Programie współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”
  3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 06.11.2019 – 15.11.2019
  4. Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu można składać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem pod numer: 146530502
  5. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Załączniki:

Skip to content