NABÓR WNIOSKÓW DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

Gmina Rzepiennik Strzyżewski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwo stałe w gospodarstwach domowych na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie ankiety wstępnej. Ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania ankiety za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu. Ankiety do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Złożenie ankiety wstępnej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

-złożenie ankiety wstępnej,

-zgoda na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości u Wnioskodawcy,

-zaakceptowanie warunków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego,

-złożenie wniosku o przyznanie dotacji.

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Audyty energetyczne będą wykonywane przez firmę zewnętrzną z ramienia Województwa Małopolskiego. Informacje nt. wykonywania ocen energetycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski pokój nr 1, tel. 14 65 35 532

Skip to content