Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OŚ.6220.01.2022                                             Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10.02.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia,

że na wniosek z dnia 19.01.2022 r. (data wpływu: 20.01.2022 r.), uzupełnionego w dniu 31.01.2022 (data wpływu: 03.02.2022 r.)Inwestora: Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” Spółka Akcyjna w Katowicach, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp w miejscowości Turza w gminie Rzepiennik Strzyżewski na działkach nr 629 i 640”.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec tego informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400 w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –  15.30.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) obejmujących „Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:a)0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

Z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to jego realizacja możliwa jest po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt4ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

 1. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” Spółka Akcyjna w Katowicach, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 3. A/a.

Złączniki:

 1. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 10.02.2022 r.

Obwieszczenie ściągnięto dnia: ……………………………..

Podpis i pieczęć organu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim (Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, telefon kontaktowy: 14 653 05 01). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią KatarzynęGruszka, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp w miejscowości Turza w gminie Rzepiennik Strzyżewski na działkach nr 629 i 640”na podstawie ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

b)wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Skip to content