OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18.01.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, firma AT GROUP z siedzibą w Krupskim Młynie, jako Wykonawca opracowania, wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 04.01.2017 r. znak: ST-I.410.1.67.2016.DK stwierdził możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przywołując poniższe uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę charakter Programu i przedstawionych w nim proponowanych działań należy uznać, że realizacja ustaleń tego Programu nie może być sprzeczna z ustaleniami dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych oraz nie może naruszyć zakazów obowiązujących na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, a także nie może być sprzecza z celami ochrony oraz nie może naruszyć zakazów obowiązujących na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Ciężkowicko — Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

Dokonując oceny wpływu poszczególnych elementów Programu na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów należy mieć na uwadze, iż przed rozpoczęciem prac np. remontowych lub termomodernizacyjnych należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków i innych gatunków chronionych, w celu uniknięcia zniszczenia ich siedlisk i schronień podczas prac budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie siedlisk i schronień ptaków lub innych gatunków chronionych podczas prac budowlanych będzie konieczne, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Program sporządzony jest wyłącznie dla gminy Rzepiennik Strzyżewski. Biorąc pod uwagę obecny charakter planowanych działań można uznać, że realizacja Programu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 powołanej na wstępie ustawy, a także przedstawione we wniosku założenie, że Program nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdza brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 20 17-2020 z perspektywą do roku 2024.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie pismem z dnia 17 stycznia 2017 r. znak: NS.9022.10.303.2016 wyraził opinię, iż dla ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” nie jest koniczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powołując się na poniższe uzasadnienie:

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 obejmuje obszar w granicach jednej gminy i nie stwierdzono aby wyznaczał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowy program zawiera opis wraz z oceną aktualnego stanu środowiska na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Ponadto w programie zawarte są zadania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

W związku z powyższym Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, że dla opracowywanego dokumentu ni jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec tak sformułowanych opinii organów Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski odstępuje od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

 

Załączniki:

Skip to content