OGŁOSZENIE dot. wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

z dnia 23.02.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski: Nr XXXVII/260/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXVII/261/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXVII/262/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXVII/263/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXVII/264/2021 z dnia 28 października 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Biskupi i obrębu Kołkówka,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Suchy,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Turza,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Strzyżewski,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Olszyny;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone zostaną do publicznego wglądu w dniach od 03.03.2023 r. do 24.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, a także zostaną opublikowane na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna, nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 23.03.2023 r.:

-o godz. 10:00 w sali widowiskowej, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 – dla MPZP Rzepiennik Biskupi i Kołkówka;

-o godz. 11:30 w sali widowiskowej, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 – dla MPZP Rzepiennik Strzyżewski;

-o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Turzy, 33-167 Turza 1 – dla MPZP Turza;

-o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski – dla MPZP Rzepiennik Suchy;

-o godz. 16:30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach, 33-164 Olszyny 552 – dla MPZP Olszyny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

-na piśmie w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rzepiennik@rzepinnik.pl lub na adres skrytki ePUAP:/k1ea4mm75j/skrytka,

Uwaga powinna zawierać:

-nazwisko i imię albo nazwę,

– adres zamieszkania albo siedziby,

– przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2023 r.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: https://rzepiennik.pl/klauzula-informacyjna-przeslanka-przepis-prawa/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski (33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content