Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie kultury w 2023 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t;j. Dz. U.  z 2022 poz. 1327) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sferze kultury w 2023 roku.

1.Zgłoszenie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy nadesłać w terminie do dnia 7 marca 2023 roku na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,  w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sferze kultury. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

2.Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

-są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

-nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie

-nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności

-akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

3.Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej:

-niekompletne

-złożone w innej formie, niż określona w pkt. 1

-złożone po terminie określonym w pkt 1

4.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej        członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5.Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

6. Powołanie składu komisji Konkursowej w ramach otwartego Konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego Zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do Komisji Konkursowej.

7.Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:

-czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

-udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

-udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

Skip to content