OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH „Programu współpracy gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 24 października  2023r.,  zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy gminy Rzepiennik Strzyżewski

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

2. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł

współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w projekcie programu wymienionego w pkt.1.

3. Projekt Programu współpracy wymieniony w pkt. 1 oraz formularz do zgłaszania uwag, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

4.Konsultacje będą trwały od 24 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

5.W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących  projektu Programu współpracy gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Uwagi oraz opinie należy przesłać w terminie do 3 listopada 2023 roku na:

– adres poczty elektronicznej: rzepiennik@rzepiennik.pl

– adres siedziby Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

5. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Rzepiennik Strzyżewski.

Skip to content