Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Zarządzenie nr  13/2021

Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

z dnia 03.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

            Na podstawie art 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2021” zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2021 roku.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zakres zadań publicznych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej  www.rzepiennik.pl.                                                                      

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content