Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 20/2023 z dnia 01.03.2023

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków Gmina Rzepiennik Strzyżewski ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do
dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

1 . Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować
o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z
udzieleniem przez Gminę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 1. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Rzepiennik
  Strzyżewski, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego
  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację
  konkretnego zadania oraz podjęciem przez Radę Gminy niezbędnej uchwały z Wnioskodawcą
  tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.
 3. Zgłoszenie wybranego wniosku o dofinansowanie nie daje gwarancji przyznania
  dofinansowania.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do
zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1 . wnioski należy składać do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski; do złożenia wniosku służy
formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2;

 1. wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
  1) do 150.000,00 złotych brutto,
  2) do 500.000,00 złotych brutto,
  3) do 3.500.000,00 złotych brutto.
 2. wypełnione formularze zgłoszenia składa się:
  1) listownie na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
  400
  2) osobiście w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
 3. formularze zgłoszeniowe składa się w terminie od 01.03. 2023 r. do dnia 13.03.2023 r.,
 4. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku bezpośrednio do Urzędu Gminy
  Rzepiennik Strzyżewski, pocztą tradycyjną lub złożonego osobiście,
 5. wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania

IV. Zasady wyboru wniosków

1 . Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy.

 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wójt Gminy odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania
  umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego
  Programu Odbudowy Zabytków lub niepodjęcia przez Radę Gminy niezbędnej uchwały.

V. Warunki podpisania umowy o dotację:

1 . Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy
Wnioskodawcą, a Gminą Rzepiennik Strzyżewski.

 1. Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie pozytywna weryfikacja
  wniosku w naborze oraz otrzymanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu
  Odbudowy Zabytków.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie
  regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Rzepiennik Strzyżewski.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia
  otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że
  szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego
  Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji i
  konserwatorskiej i budowlanej jeśli jest wymagana dla zaplanowanych prac oraz uzyskania
  zgód/pozwoleń na realizację prac do odpowiednich organów.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie upubliczniona na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.rzepiennik.pl

VIII. Postanowienia końcowe

1 . Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Pan Grzegorz Burkot — Sekretarz Gminy.

 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po 13 marca 2023r. nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego
  Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-ifundusze/
  programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
Skip to content