Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

z dnia 14.06.2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy  Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 22.06.2021 r. do 13.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 5, w godzinach 7:30- 14:30, a także zostanie opublikowany na stronie https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski pod adresem http://www.rzepiennik.ipmap.pl/

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu studium informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscach.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie studium odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej, w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. Nr 41.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski na

  • na piśmie – bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, lub pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl lub na adres skrytki ePUAP: /k1ea4mm75j/skrytka

Uwaga powinna zawierać:

  • nazwisko i imię albo nazwę,
  • adres zamieszkania albo siedziby,
  • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2021r.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Wójt Gminy

Rzepiennik Strzyżewski

Zgodnie z art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: https://rzepiennik.pl/category/rodo/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Skip to content