Wgląd do projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Projekt zmiany studium (przekształcenia działek), będzie wyłożony po raz drugi do publicznego wglądu, w dniach od 22.06.2021r. do 13.07.2021r., w siedzibie Urzędu Gminy  p. nr 5 w godz. 7:30 – 14:30, telefonicznie pod nr tel. 14 65 35 529 lub  za pośrednictwem strony internetowej gminy (http://www.rzepiennik.ipmap.pl/) .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej, w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 41.

Uwagi co do przedstawionego projektu  zmiany studium będzie można składać  do 04.08.2021r.

Więcej szczegółów oraz pełna treść ogłoszeń na stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń oraz  w Urzędzie Gminy.

Skip to content