Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak, REGON 368695994.

  1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 78.08 m² usytuowane w części budynku numer 62 w Olszynach, na nieruchomości składającej się z działki numer 810/1, położonej w obrębie Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą  o numerze TR2T/00089502/9, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, Lz IV- Grunty zadrzewione i zakrzewione, B.1Uo – terenu usług oświaty.
  3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres trzydziestu lat.
  4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.
  5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
  6. Zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zmienionych uchwałą Nr IV/12/15 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 stycznia 2021 r. – Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowej formy wydzierżawiania nieruchomości.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 10 stycznia 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 10 stycznia 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10 stycznia 2022 roku.

Skip to content