Ostrzeżenie 2 stopnia

Ostrzeżenie 2 stopnia dla: miasta Nowego Sącza, miasta Tarnowa, powiatu nowotarskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu myślenickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

ZagrożenieWystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia26.12.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjachPrzekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko – 128 µg/m3 Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 117 µg/m3 Nowy Targ, al. Tysiąclecia – 115 µg/m3 Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami – 102 µg/m3
Obszar przekroczeniaObszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto na prawach powiatu Tarnów oraz powiaty: tarnowski, suski i nowotarski
Ludność narażonaLiczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 584 000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia27.12.2021 r. godz. 9.30
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.30 dnia 27.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 27.12.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 27.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 27.12.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 27.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz i Tarnów oraz powiaty: nowotarski, nowosądecki, myślenicki, suski i tarnowski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 27.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 013 000

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, · osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, – ogranicz wietrzenie pomieszczeń, – unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: – ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, – ogranicz wietrzenie pomieszczeń, – unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: – zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, – prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: · Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* · Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. · *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok  Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania27.12.2021 r. godz. 9:30
Podstawa prawna· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) · rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych· Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska · Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6
Skip to content