Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 07.12.2016

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka  wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz UCHWAŁY NR XXVI/172/2016 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017

zarządzam co następuje:

 § 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawarta jest w Załączniku Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
 • na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski (rzepiennik.pl),
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski
nr 120/2016 z dnia 07 grudnia  2016 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  oraz UCHWAŁY NR XXVI/172/2016 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2017”

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza:

OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,,WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH  PROWADZENIA OŚRODKA  WSPARCIA – KLUBU SAMOPOMOCY W 2017 ROKU.

 

ROZDZIAŁ I
CEL I RODZAJ ZADANIA

§ 1

 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka  wsparcia-klubu samopomocy w 2017 roku”.
 2. Opis i warunki realizacji zadania:

            Prowadzenie 2 ośrodków wsparcia:

I ośrodek – w jednej miejscowości –  Rzepiennik Suchy – 30 miejsc (15 – osób starszych i 15 młodzieży – 5 dni w tygodniu  po 4 godz.)

II ośrodek – w 3 miejscowościach (Olszyny, Rzepiennik Strzyżewski, Turza)

– Olszyny –    30 miejsc (15 – osób starszych i 15 młodzieży – 2 dni w tygodniu  po 4 godz.)

– Rzepiennik Strzyżewski–  30 miejsc (15 – osób starszych i 15 młodzieży – 2 dni w tygodniu  po 4 godz.)

– Turza –  30 miejsc (15 – osób starszych i 15 młodzieży – 1 dzień w tygodniu   4 godz.)

 1. Ośrodek, w którym realizowane będzie ww. zadanie, jest ośrodkiem w rozumieniu art. 51 ust. 4 w związku z art. 106 ust. 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Ośrodki będzie działać 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej 3 dni w tygodniu wspólnie z młodzieżą.
 3. W ramach spotkań realizowane powinny być zajęcia, które umożliwiają:
 4. przekazywanie wiedzy przez dzieci i młodzież osobom starszym
 5. przekazywanie wiedzy przez osoby starsze dzieciom i młodzieży
 6. wymianę wiedzy i umiejętności między osobami starszymi a dziećmi i młodzieżą
 7. W okresie od otwarcia ośrodka do zakończenia miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym pełnym miesiącu  kalendarzowym działania ośrodka wysokość dotacji za dany miesiąc wynosi zależnie od frekwencji uczestników w tym miesiącu:
 8. frekwencja na poziomie 100 % do  30 % – 100% dotacji wyliczonej dla ośrodka
 9. frekwencja na poziomie 29 % i mniej – 75% dotacji wyliczonej dla ośrodka.
 10. W okresie następującym po okresie, o którym mowa w pkt. 6, wysokość dotacji należnej za dany miesiąc zależy od frekwencji uczestników w tym miesiącu:
 11. frekwencja na poziomie od 100 % do  60 % – 100 %  dotacji wyliczonej dla ośrodka
 12. frekwencja na poziomie mniej  60 %  do  40 %  – 75 % dotacji wyliczonej dla ośrodka
 13. frekwencja na poziomie 39 % i mniej – 50 % dotacji wyliczonej dla ośrodka
 14. Frekwencja będzie ustalana na podstawie list obecności prowadzonych w ośrodku Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa w ośrodku.
 15. Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi  i podjęcie  działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy  osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
 16. Działalność ośrodka będzie prowadzona z zachowaniem poniższych wymogów:
 17. uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się,
 18. wymagane jest zapewnienie odpowiedniej liczby pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednich warunków sanitarnych,
 19. zapewnienie możliwości przygotowania gorących napojów,
 20. zapewnienie dostępu do prasy codziennej i komputera,
 21. kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ww. ustawy, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 22. w ośrodku w razie takiej konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów lub instruktorów, specjalistów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 23. w programie ośrodka uwzględniona musi być idea wolontariatu poprzez zaangażowanie wolontariuszy,
 24. ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się, w szczególności, z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.
 25. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o których mowa w § 2, mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z integracją międzypokoleniową.
 26. Do 50% środków dotacji Wojewody Małopolskiego o których mowa w § 2 ust. 2 może być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie, w tym etat kierownika i inne umowy (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne).

 

ROZDZIAŁ II

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 § 2

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 2. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznacza na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 środki finansowe w kwocie  165 600  zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) z czego 132.480 zł stanowią środki Wojewody Małopolskiego, a 33.120 zł środki Gminy.
 3. Środków dotacji nie można przeznaczyć na:
  1. transport uczestników na zajęcia,
  2. pokrycie kosztów usług cateringowych,
  3. pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będący uczestnikami projektu,
  4. pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym
  5. na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie

Kosztorys merytoryczno-finansowy*

Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity
(w zł)
I Koszty merytoryczne zadania

1.      Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w ośrodku wsparcia

2.      Koszty związane z realizacją zadania w tym zajęcia edukacyjne, wolontaryjne, integracyjne  i inne (prasa, zakup materiałów i artykułów do prowadzenia zajęć itp.)

3.      Doposażenie ośrodków wsparcia

4.      Wyjazdy i wycieczki

5.      Koszty administracyjne

 

66.000

25.000

 

39.600

11.000

24.000

II. Ogółem: 165 600 

*koszty wynagrodzenia – do 50 % wysokości dotacji

 

Powyższy kosztorys jest spójny z przedłożonym do Wydziału Polityki Społecznej wnioskiem o dofinansowanie działania ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży. 

kosztorys

 

ROZDZIAŁ III
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 § 3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  pożytku publicznego,
 3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego ,
 4. Spółdzielnie socjalne,
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

prowadzące działalność statutową w dziedzinie obejmujące zadanie.

 § 4

Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie, którego realizacja przewidziana jest od stycznia  2017 r. (od dnia podpisania umowy) do 31 grudnia 2017 r.

 § 5

 1. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa.
 2. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanym na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie obowiązującej ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat.

 

ROZDZIAŁ IV
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERTY

 § 6

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu), w terminie do 28 grudnia 2016 r. do 15.30  na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. Nr. 33.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej wydanym na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie obowiązującej ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat.
 3. Do ofert należy dołączyć:
  • aktualny wydruku z KRS lub innego rejestru lub ewidencji,
  • kopię statutu lub inny dokument zawierający opis działalności oraz osoby uprawnione do reprezentacji
 4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne  z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie i miejscu o którym mowa w ust. 1, na właściwym druku oraz oferty kompletne.

  § 7

Przyznana dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele, niż wymienione w § 1.

 

ROZDZIAŁ V
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

   § 8

 1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w drodze zarządzenia.
 2. Zatwierdza się następującą punktację i kryteria oceny ofert:

 

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Merytoryczna jakość wykonania zadania (przedstawiony ramowy opis realizacji zadania) 0  –  10
2. Przygotowana kadra do realizacji zadania (kwalifikacja osób) 0  –  10
3. Planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków              0  –  5
4. Stosunek przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego do rzeczowego zakresu zadania 0  –  5
  Suma 30

 

 1. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi „ocenę ofert”.
 2. Wybrane zostaną oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, co najmniej 15.
 3. W wyniku oceny może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 5. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 12.2016 r.
 6. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 7. Dla decyzji w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

                                                                           ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W LATACH POPRZEDNICH ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI.

 § 9

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski nie realizowano w roku ogłoszenia oraz w  latach poprzednich zadania tego samego rodzaju.

 

             ROZDZIAŁ VII 
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  § 10

Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy zobowiązany jest do :

 1. Zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanego na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie obowiązującej ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem.
 2. Posiadania rachunku bankowego,
 3. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 4. Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizacje umowy.
 5. Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
 6. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanym na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie obowiązującej ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat.

 § 11

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zalecając zadanie publiczne ma prawo dokonać  kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:

 • stan realizacji zadania
 • efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
 • prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
 • prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy

 

 

Rzepiennik Strzyżewski,  dnia 07.12.2016 r.

 

 

 

 

Załączniki:

Skip to content