Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy

2018 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

W ramach pięciu ogłoszonych w 2018 roku konkursów na nabór wniosków złożonych zostało 18 wniosków na łączną kwotę 1 212 710 zł. Do 21 grudnia trwa nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej – wysokość dostępnych środków w ramach tego naboru wynosi 926 763 zł. Złożyliśmy również wniosek na operację własną na kwotę 40 000 zł, dotyczącą edukacji różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, która będzie realizowana w szkołach podstawowych pięciu gmin obejmujących obszar PSR.
W ramach realizacji celu, jakim jest aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza, ogłosiliśmy dwa nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowanie beneficjentów było spore, ponieważ złożonych zostało 7 wniosków, a wybranych do finansowania mogło być tylko 4. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 200 000,00 zł. Ponadto przyczyniliśmy się do rozwoju 9 firm działających między innymi w branży piekarniczej, weterynaryjnej, budowlanej, budowlano-remontowej, przemysłowej, spożywczej. Wysokość wsparcia w ramach tego działania wyniosła 1 673,237 zł.

Także organizacje pozarządowe – gminy, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe – z terenu działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju otrzymały wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Wśród projektów znalazły się między innymi: bieżnia sportowa, mapa turystyczna, drewniane altany, place zabaw i siłownie plenerowe. Łączna kwota środków, jakie za pośrednictwem LGD zostały przekazane na ten cel to ponad 400 tys. zł.

Rok 2018 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Odbyły się warsztaty z robotyki, etno warsztaty stylu, twórcze warsztaty z mydłkowania, eksperymenty naukowe oraz warsztaty bożonarodzeniowe. Działania te kierowaliśmy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Ogłosiliśmy również konkurs pn. „Postać z bajki na szlaku projektów Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju”, a w październiku w pięciu gminach przeprowadziliśmy cykl warsztatów pn. „EtnoStyl. Lokalny styl we współczesnym ubiorze” w ramach programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Trwałym efektem warsztatów jest publikacja, która prezentuje tradycyjny strój ludowy oraz współczesne rozwiązania modowe z elementami ludowymi.

W ramach realizacji LSR pozostało jeszcze prawie 1,5 mln zł na przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczością, aktywizacją i integracją mieszkańców.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.psr.tuchow.pl.

Wszystkim naszym beneficjentom gratulujmy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, zmieniania otoczenia, w którym żyjemy, a pozostałych zachęcamy do odważnego korzystania z unijnych środków.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: pogostoro@interia.pl


Skip to content