Procedura przyjęcia oświadczenia o nazwisku dla pierwszego dziecka

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1.Podanie
2.Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
 dowód osobisty lub paszport


Opłaty
1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków – 11,00 zł.
2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków – 10,00 zł.
3.  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu

Forma załatwienia
Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków (w formie protokołu).
Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.

Informacje dodatkowe dla klienta
1. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.
2. Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegające połączeniu.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Skip to content