program 500 plus w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” INFORMACJE

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (zgodnie z art. 10 § 2 Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy kobieta w wieku 16 lat zawiera związek małżeński, uzyskuje pełnoletniość).
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 roku to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Oznacza to, że złożenie wniosku np. pod koniec czerwca będzie skuteczne tak samo, jak złożenie wniosku początkiem kwietnia.

GOPS ma 3 miesiące czasu na wydanie decyzji przyznającej świadczenie!!!

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba złożyć wniosek. Wniosek składa się z kilku części. Osoba ubiegająca się o świadczenie, musi wpisać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i adres, numer rachunku bankowego. Następnie należy wpisać dane dzieci, na które wnioskodawca chce uzyskać dane świadczenie.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) muszą udokumentować swój dochód, dołączając do wniosku:

 • oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2014 roku
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
 • oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS

Aby usprawnić procedurę przyznania świadczenia wychowawczego do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię aktów urodzenia dzieci
 • kserokopię dowód osobistych
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach za rok 2014 podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok
 • oświadczenie o okresie osiągania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2014

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Dzieci po 18 roku życia będą zaliczane do składu rodziny do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że zamieszkują wspólnie z osobami ubiegającymi się o świadczenie. Dzieci, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, mogą być zaliczone do składu rodziny również po ukończeniu 25 roku życia. Do składu rodziny można zaliczyć także małżonków, rodziców dzieci a także opiekuna faktycznego. Do dochodów rodziny należy wykazać dochody każdego pełnoletniego członka rodziny.

Oszacowano, że w Gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie wypłacane ok. 1350 świadczeń dla ok. 1000 rodzin.

tel.  14 65 35 520

 
Skip to content