STOP PRZEMOCY

RODZAJE PRZEMOCY

PRZEMOC FIZYCZNA

każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, uderzanie pięścią, szarpanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni)

PRZEMOC PSYCHICZNA

agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, krytyka, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami)

PRZEMOC EKONOMICZNA

uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwienie podjęcia pracy)

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych
i niechcianych praktyk seksualnych (mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt)

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

NIE CZEKAJ, ZAREAGUJ, PAMIĘTAJ ŻE:

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski działa Zespół Interdyscyplinarny
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w skład którego wchodzą przedstawiciele: policji, oświaty; ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opieki zdrowotnej. Celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w

rodzinie.

Poniżej zamieszczone są telefony oraz informacje dotyczące instytucji pomagających w sytuacji przemocy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM 14 65-35-519

14 65-35-520;

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 14 65-35-527

W każdy ostatni piątek miesiąca dyżury członków GKRPA – Urząd Gminy –
pokój nr 3 w godz. 15:30- 18:00

KOMISARIAT POLICJI
W CIĘŻKOWICACH
14 65-10-007
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TARNOWIE

UL. SZARYCH SZEREGÓW 1

14 655-36-36

14 655-66-59

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W JADOWNIKACH MOKRYCH

14 644-13-03

14 644-13-04

NIEBIESKA LINIA
(konsultacje telefoniczne)
801-120-002
PUNKT KONSULTACYJNY DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
PSYCHOLOG W KAŻDY PIERWSZY   WTOREK MIESIĄCA w godz. 13.30- 15.30 (w budynku Urzędu Gminy)
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

I WTOREK  w godz. 9.00-13.00

PRACOWNIK SOCJALNY – ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

KONTAKT TELEFONICZNY

tel.: (14)65-35-519, (14) 65-35-520

Przemoc w rodzinie

Należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Art. 207. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

PAMIĘTAJ:

przemoc w domu nie jest czymś normalnym,nie bądź bierna/y – bo to prowadzi do nasilenia przemocy, prawo jest po Twojej stronie: Sąd, Prokuratura, Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej mają obowiązek Ci pomóc,zadbaj o swoje bezpieczeństwo – w chwili ataku zejdź z oczu sprawcy i znajdź bezpieczne miejsce, takie jak dom rodziców czy znajomych albo schronisko dla ofiar przemocy, gdzie spokojnie zastanowisz się, co robić dalej, nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami i znajomymi – podczas procesu będą świadczyć na Twoją korzyść (jeśli trzeba anonimowo) – zbieraj dowody, jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona, jak najszybciej idź do lekarza i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i obrażeniach, jakich doznałaś, wezwij Policję w sytuacji przemocy lub poproś kogoś o jej wezwanie – to Twój obowiązek, złóż zawiadomienie o przestępstwie – bądź w tym działaniu konsekwentna/y, nie daj się zastraszyć ani zaszantażować.

Skip to content