Projekt aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

zarzd-wojewdztwa

Zarząd Województwa Małopolskiego

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 353)

ogłasza

o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na podstawie art. 91. ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 672).

1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego prowadzone jest z urzędu na podstawie art. 91 ust. 9 ww. ustawy. 2. Zgodnie z art. 91  ust. 3 ww. ustawy, sejmik województwa jest organem właściwym do określenia w drodze uchwały Programu ochrony powietrza dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Ocena poziomów substancji w powietrzu w danej strefie i klasyfikacja stref dostępna jest na stronie internetowej Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska www.krakow.pios.gov.pl. Strefy, w których przekroczone  zostały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu to:

1) Aglomeracja Krakowska – pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 benzo(a)piren, dwutlenek azotu,

2) Miasto Tarnów – pył zawieszony PM10, bezno(a)piren,

3) Strefa małopolska – pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, benzo(a)piren, ozon.

3. Na  stronie  internetowej  www.powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop udostępniane  będą materiały źródłowe wykorzystywane przy pracach nad projektem Programu ochrony powietrza dla   województwa   małopolskiego,    informacje   o   przygotowywanym   dokumencie   oraz planowanych spotkaniach konsultacyjnych, a ponadto wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.252, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

4. Uwagi   i   wnioski   do   opracowywanego   dokumentu   kierować   można   w   terminie   do 29 lipca 2016 r., elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”>powietrze@umwm.pl. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

5. Organem   właściwym   do   rozpatrzenia   uwag   i   wniosków   jest   Zarząd   Województwa Małopolskiego.

6. Po opracowaniu projektu Programu jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym.

Skip to content