Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Planowanie kariery to niezwykle istotny proces wychowawczy, którego najważniejszym celem jest udzielanie wsparcia w podejmowaniu kolejnych decyzji edukacyjno- zawodowych.Szczególne zapotrzebowanie młodzieży na profesjonalne wsparcie dotyczy okresów decyzyjnych związanych ze zmianami środowiska: ze szkoły podstawowej (gimnazjum) do ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), aż wreszcie ze szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły policealnej, na studia lub rynek pracy.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina Rzepiennik Strzyżewski uczestniczy w projekcie  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z wykorzystaniem środków unijnych.

W okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r. powołano Komisje rekrutacyjne w szkołach:

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Szkoła Podstawowa w Turzy, Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim. W szkołach tych uruchomiono Szkolne Punty Informacji i Kariery. Oznakowano także odpowiednio pomieszczenia, powieszono harmonogramy konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych, oznakowano wyposażenie itp. oraz podjęto inne działania zgodnie ze Standardami Prowadzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.   

Dyrektorzy szkół przydzieli nauczycielom/doradcom zawodowym godziny w projekcie MKZ zgodnie z art. 35a KN/lub art. 16 Prawo Oświatowe.

W okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r. do projektu zrekrutowano 146 uczniów, w tym 71 kobiet: 75 mężczyzn. Osoby te zostały objęte wsparciem na terenie szkół do których uczęszczają.

Rekrutacja zakładała równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Informacja o rekrutacji była dostępna na stronach internetowych: http://zsp-olszyny.malopolska.pl/, http://www.zsp-turza.one.pl/, http://www.gim-rzepiennik.cba.pl/, tablicach ogłoszeniowych w Szkole Podstawowej w Olszynach, Szkole Podstawowej w Turzy i Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim- Oddziały gimnazjalne oraz przekazywana ustnie przez doradcę i wychowawców klas. W szkołach nieustannie prowadzona jest kampania informacyjno-rekrutacyjna dotycząca doradztwa zawodowego.

Łącznie doradca zawodowy przeprowadził 134 godzin zajęć, w tym 49  grupowych oraz 85 konsultacji indywidualnych.

Tematyka prowadzonych zajęć dotyczyła: samopoznanie( cechy, umiejętności, zdolności), informacji o zawodach i sposobów poszukiwania informacji o szkołach i zawodach, form zatrudnienia i specyfiki poszczególnych zawodów.

Doradca podczas zajęć przekazywał także uczniom informację o równym dostępnie do zawodów dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także prelekcję dla rodziców oraz nauczycieli szkoły dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego. Odbyła się jedna wizyta w zakładzie pracy i jedno spotkanie z przedstawicielem zawodu.

W ramach projektu zakupiono do szkół  następujące wyposażenie:  laptopy, drukarki laserowe, szafy na dokumenty,  krzesła,  flipcharty, tonery, pomoce dydaktyczne( Pakiet: „Kariera na Maksa’ , podręczniki)

Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne w pracy doradcy ( papier, segregatory, zszywki, zszywacze, teczki papierowe, marker, kolorowe kartki, koszulki,  papier do flipchart, karteczki samoprzylepne)

Doradca zawodowy uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Politechnikę Krakowską.  W w/w placówkach projekt realizowany jest przez tę samą osobę.

Doradca realizujący projekt uczestniczy w studiach podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.

Skip to content