Projekt „ProgramujeMY tarnowski”

ProgramujeMY tarnowski” to kolejny projekt realizowany przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski ze wsparciem finansowym z UE. Jego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 W projekcie, realizowanym w latach 2018 – 2019 weźmie udział około 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 59 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego w tym: wszystkie 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Na terenie Gminy projekt rozpocznie się w październiku 2018r.

 ProgramujeMY tarnowski” to również: 

  • Szkolenia dla nauczycieli z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.

  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.

  • Zajęcia dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół – tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno – informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych.

Projekt realizowany Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe”

Wartość projektu: 1 793 313,00 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 1 609 593,00 zł

Skip to content