Projektu pn: „Moim kierunkiem rozwoju – wiedza, umiejętności, rynek pracy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2016 rozpoczął realizację  projektu pn: „Moim kierunkiem rozwoju – wiedza, umiejętności, rynek pracy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt wdrażany jest w ramach  Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intrapersonalnych i interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym  i zawodowym co najmniej  u 24 klientów GOPS Rzepiennik Strzyżewski, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym. Projekt obejmuje 2 lata: 2016r VI-XII; 2017r I-XII. Grupę docelową stanowią 24 os. z gminy Rzepiennik Strzyżewski, klienci GOPS: (12os./r).
Projekt przewiduje realizację 5 zadań:
 1. Pracę socjalna skierowana na uczestników;
 2. Wypłatę zasiłków celowych (pomoc pieniężna) dla uczestników projektu, stanowiące środki na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie  np. koszty przejazdu; 3) Diagnoza  indywidualnych potrzeb uczestników mająca na celu rozpoznanie i zaprojektowanie Indywidualnej ścieżki reintegracyjnej;
 3. Realizacja zaplanowanej ścieżki wsparcia;
 4. Analizę skuteczności działań projektu, czyli ocena skuteczności udzielonego wsparcia;
Realizując projekt, realizatorzy zapewniają uczestnikom m.in.:
 • szeroki dostęp do rozwoju społeczno-osobowego,
 • możliwości wzmacniania kompetencji zawodowych,
 • pomoc finansową w postaci zasiłków,
 • wzmocnioną pracę socjalną,
 • wyżywienie (catering),
 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • certyfikaty z ukończonych kursów (tym samym wzrost możliwości na zatrudnienie).
Skip to content