Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepiennik Suchy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 200539K w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000-0+320, Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 130 308,23 zł, w tym kwota dofinansowania: 104 246,00 zł i kwota wkładu własnego: 26 062,23 zł.

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wzdłuż przedmiotowego ciągu drogi zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego.

Zakończenie realizacji zadnia: listopad 2019 r.

Skip to content