Audytorzy rozpoczynają pracę

PRZEPROWADZENIE OCEN ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIA WYMIANY NISKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych m.in. dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski została wybrana firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 są wskazani poniżej pracownicy firmy NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:

 1. Samełko Anna
 2. Skuratowicz Bogdan
 3. Suliński Leszek
 4. Sztukowski Kazimierz
 5. Karasek Dawid
 6. Magdalena Zięba
 7. Karolina Rainholc

Każdy z audytorów, musi posiadać:

 • legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • imienne oświadczenie dla osób wykonujących oceny, wystawionym przez Gminę.

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego z budynków:

 1. wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
 2. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
 3. zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
 4. obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.

Skip to content