Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, działka numer 1733/3

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o g ł a s z a

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 1733/3 o powierzchni 0.18 ha, objętą księgą wieczystą o numerze TR2T/00205757/1

2. Cena wywoławcza do przetargu nieruchomość, o której mowa w pkt 1 wynosi kwotę 14.990,00 złotych netto.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.): działka nr 1733/3 leży w terenach o symbolu planu A.29MN1 oznaczającym tereny zabudowy jednorodzinnej (istniejące). Działka nr 1733/3 nie leżą na obszarze rewitalizacji.

Treść planu dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1172383,uchwala-nr-xxiii1322013-rady-gminy-rzepiennik-strzyzewski-z-dnia-24-stycznia-2013-r-w-sprawie-zmiany.html

4. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim.

5. Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt 2 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

6. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2023 roku.

7.Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości:

Służebność przechodu i przejazdu przez działkę 1733/3 pasem o szerokości 5 (pięć) metrów zaznaczonym na załączonej do aktu notarialnego (Rep. A 3923/16) mapie kolorem zielonym biegnącym od granicy działki numer 1733/3 do granicy z działką numer 1735 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1735.

8. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 lutego 2021 r. o godzinie 8:15 w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400.

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004 w terminie do dnia 01 lutego 2021 roku. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane. W przypadku przedsiębiorcy w treść przelewu wadium powinien być wskazany numer REGON.

Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

10. Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 45 (po uprzednim umówieniu terminu wizyty) lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 501.

11. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.

12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 05 stycznia 2021 r.

14. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2004 roku poz.1490). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rzepiennik.pl.

15. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuje się, że uczestnik w trakcie przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Rzepiennik Strzyżewski 05.01.2021 r.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content