Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza, działka nr 113/4

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI OGŁASZA

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/4 o powierzchni 2.27 ha, objęta księgą wieczystą o numerze TR2T/00035741/3. Teren nieruchomości niezabudowany i nieogrodzony, działka 113/4 posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej. 2. Uzasadnienie wyboru trybu przetargu ograniczonego: W związku z aktualną treścią ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 461) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tej ustawy. 3. Cena wywoławcza do przetargu nieruchomość, o której mowa w pkt 1 wynosi kwotę 52.000,00 złotych netto. 4. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 roku (Dz.U.WM Nr 561 poz.3978 z dnia 17.10.2005) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.1299 z dnia 12 lutego 2013 roku) zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lutego 2021 roku (Dz.U.WM poz. 1479 z dnia 12.03.2021) w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, nieruchomość leży w terenach rolniczych (z dopuszczeniem zalesiania) o symbolu E.6R2. Wymieniona nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji. 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, przelewem na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim.

Wybrany oferent ponosi niezależnie od ceny ustalonej w pkt 3 w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej o numerze TR2T/00035741/3 wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu poprzez nieruchomość składającą się z działki 113/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 104 położonej miejscowości w Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 stycznia 2023 r. o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim Nr 400.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a. zgłoszenie na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 113/4 w obrębie Turza” na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku do godziny 15:30 uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 461). Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
b. wpłacenie wadium w formie pieniężnej przelewem w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004 w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane. W przypadku przedsiębiorcy w treść przelewu wadium powinien być wskazany numer REGON.
Za datę wpłacenia wadium za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Informacji dotyczących nabycia przedmiotowej nieruchomości udziela się w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 45 (po uprzednim umówieniu terminu wizyty) lub pod numerem telefonu 14 – 65 35 528.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo,
 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolniczego przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z Gminą Rzepiennik Strzyżewski.
 3. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 4. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 21 grudnia 2022 r. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, tj. Gazeta Krakowska w dniu 21 grudnia 2022 roku.
 5. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2004 roku poz.1490). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rzepiennik.pl. 18. Z uwagi na ewentualne ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuje się, że uczestnik w trakcie przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.
  Rzepiennik Strzyżewski 21.12.2022 r. WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Załączniki:

Skip to content