Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje projekt nr RPMP.04.04.02-12-0117/17 pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji– spr.

Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze – kotły gazowe i kotły spalające biomasę.

Wartość projektu: 719 519,02 zł

Wydatki kwalifikowane: 700 000,00 zł

Dofinansowanie: 614 600,00 zł

W ramach projektu wymienionych zostanie 50 starych źródeł ciepła, które mieszkańcy mogą zastąpić nowoczesnymi kotłami opalanymi gazem (38 szt.) i biomasą (12 szt.).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest:

 • Złożenie ankiety informacyjnej.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie oceny energetycznej budynku, w którym przewidziana jest realizacja inwestycji i jej pozytywny wynik, a w przypadku nie spełnienia minimalnego wymogu efektywności energetycznej budynku konieczność wykonania zalecanego zakresu prac termomodernizacyjnych

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:

 1. 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
 2. 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji i podpisanie umowy pomiędzy mieszkańcem, a gminą.
 • Realizacja inwestycji oraz złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z kompletem dokumentów określonym w Regulaminie.

Wysokość dofinansowania (maksymalnie do 14 000 zł):

 1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych maksymalnie do mocy nowego źródła ciepła wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku:
 2. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 3. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 4. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
 5. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.

Maksymalna wysokość dofinansowanie nie więcej niż 8 000 zł na nowe źródło ciepła.

 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła:
 • 6 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • wielokrotność kwoty 6 000 zł, zgodna z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Informacje dodatkowe:

 • Koszt zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Rzepiennik Strzyżewski.
 • Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
 • Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Załączniki:

Skip to content