Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Wydruk wniosku o stypendium – jednostronny

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pokój 17 w terminie nie przekraczalnym od 1 września do 15 września 2021r.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy  dołączyć następujące dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 1. Zaświadczenie o dochodach członków rodzin za ostatni miesiąc zgodnie z art. 8 ust. 3 – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; (dochód netto),
 2. W przypadku dochodów z rolnictwa – zaświadczenie z Urzędu \gminy o ilości posiadanych i użytkowych hektarów przeliczeniowych; (dochód na 1 ha przeliczeniowy wynosi 308 zł) lub nakaz płatniczy za bieżący rok,
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów określonych w art.8 ust. 5 do 7 – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz o formie prowadzenia działalności; dotyczy osób które prowadzą działalność gospodarczą,
 4. Dla członków rodziny, którzy w roku, w którym składany jest wniosek kończą 25 lat i są zarejestrowani w biurze pracy jako osoby bezrobotne lat/rodzeństwo, dzieci/wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego /należy okazać odpowiedni dokument w celu uwierzytelnienia kserokopii/ lub inny dokument potwierdzający ten fakt,
 5. Dla pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie które mają status bezrobotnego – potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji jako bezrobotnego i o pobraniu lub nie pobieraniu zasiłku,
 6. Dla członków rodziny którzy są studentami – poświadczenie z uczelni lub inny dokument na potwierdzenie tego faktu,
 7. Zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające szczególną sytuację materialną,
 8. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej i wysokości,
 9. W przypadku punktów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 zamiast zaświadczenia można dołączyć odpowiednie oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną,
 10. Inne dokumenty.

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Skip to content