Termomodernizacja budynków użyteczności

Trwa realizacja Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski”  nr RPMP.04.03.02-12-0233/16 w ramach którego na terenie naszej Gminy wykonano prace w ramach „Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Biskupim” i „Termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkówce”. Planowana jest „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

 

Skip to content