V zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 13 lutego 2019 r.

RG.0002.2.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że V zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2018 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/03 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz ustalenia siedzib sołeckich komisji wyborczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski”.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 18. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie.
 19. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych oraz Uchwałę NR II/14/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany Uchwały NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia
  29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub Gminę.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Adres strony internetowej na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy:

www rzepiennik.pl/rada-gminy/transmisja-z-obrad-rady-gminy/

Adres strony internetowej na której udostępniony będzie archiwalny obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy:

https://rzepiennik.pl/category/sesje-rady-gminy/nagrania-z-sesji-rg/
Skip to content