Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do dziesięciu lat

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/155/16 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do dziesięciu lat.

Wykaz obejmuje:

 1. Lokal użytkowy o powierzchni 60 m kw. w budynku Agronomówki w Olszynach usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1425/2, obręb Olszyny, stanowiące nieruchomość będącą własnością Gminy Rzepiennik Strzyżewski, objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072472/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
 2. Przeznaczenie w/w nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  W oparciu o obowiązującą zmianę Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 561, poz. 3978 z dnia 17.10.2005 r.) zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) — przeznaczenie nieruchomości której część stanowi przeznaczony do wynajęcia lokal położona jest w terenach usług o symbolu planu D.1U.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu:
  Stawka miesięcznego czynszu wynosi miesięcznie 1.513,50 złotych plus 23 % VAT (słownie: jeden tysiąc pięćset trzynaście złotych 50/100) plus 23 % VAT.
 4. Czynsz określony w pkt. 3 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.
 5. Najemcę obciążają zwykłe koszty utrzymania najmowanego lokalu obejmujące podatki i opłaty związane z najmowanym lokalem, w tym podatek od nieruchomości oraz koszty opłat za energię elektryczną, gaz, telefon, wywóz nieczystości stałych, obowiązkowe ubezpieczenie budynku oraz koszty związane z ogrzewaniem wynajętego lokalu.
 6. Termin wnoszenia opłat: z góry do dnia 10 -tego każdego miesiąca.
 7. Termin zagospodarowania lokalu będącego przedmiotem umowy najmu ustala się na trzy miesiące od daty spisania umowy najmu.
 8. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym na podstawie Uchwały Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski – po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Niniejszy wykaz wywiesza na się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 17 listopada 2016 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej.

Informację o wywieszeniu tego wykazu wraz z wykazem podaje się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – adres: www.rzepiennik.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html

Wprowadzone w dniu 17 listopada 2016 r.

Szczegółowych informacji o lokalu zamieszczonym w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 lub telefonicznie pod numerem /014/ 65-30-501 wew. 128.

 

Rzepiennik Strzyżewski, 2016-11-07

Skip to content