Wykaz nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewskim, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 890/5, 890/7, 890/9 o łącznej powierzchni 1.40 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00205757/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Cena nieruchomości wynosi 20.654,00 złotych.
Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działki: 890/5, 890/7 leżą częściowo w terenach o symbolu A.4R2 oznaczającym tereny rolnicze (z dopuszczeniem zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu 8KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych. Działka numer 890/9 leży częściowo w terenach o symbolu A.4R2 oznaczającym tereny rolnicze (z dopuszczeniem zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu A.17ZL oznaczającym tereny lasów oraz częściowo w terenach o symbolu planu 8KDd oznaczającym tereny dróg publicznych – dojazdowych.
Nieruchomość składająca się z działki 890/5, 890/7, 890/9 zostanie zagospodarowane na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia nieruchomości.
Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm), tzn. co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 09 marca 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09 marca 2018 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 09 marca 2018 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 09 marca 2018 roku.

WÓJT GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content