Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminną

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych do:

Przeznaczanie

Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer
księgi wieczystej

Powierzchnia

Opis nieruchomości gruntowej

Termin zagospodarowania

Najem

Rzepiennik Strzyżewski

2015

TR2T/00072481/3

28m2

lokal na parterze budynku numer 368

od dnia

podpisania umowy

Najem

Rzepiennik Strzyżewski

2015

TR2T/00072481/3

57m2

lokal na pierwszym piętrze budynku numer 368

od dnia

podpisania umowy

Użyczenie

Rzepiennik Strzyżewski

1179/4

TR2T/00086732/9

51.19 m2

lokal na pierwszym piętrze budynku numer 396

od dnia

podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09 marca 2018 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 09 marca 2018 roku.

WÓJT GMINY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content