Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały Nr XXXI/222/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 kwietnia 2021 roku.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 206.62 m² usytuowane w części budynku numer 321 w Rzepienniku Biskupim, zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działek o numerach 64/1 i 64/2, obrębu Rzepiennik Biskupi, gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Wydział Zamiejscowy w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą o numerze TR2T/00052796/8, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na prowadzenie punktu rehabilitacji w celu prowadzenia na dzierżawionej nieruchomości działalności o charakterze zdrowotnym.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres dziesięcu lat.

4. Czynsz dzierżawny 500 zł netto miesięcznie.

5. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 maja 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 25 maja 2021 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 25 maja 2021 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Załączniki:

Skip to content