Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz obejmuje:

1.Nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1507/13 o powierzchni 0.40 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00204806/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2.Cena minimalna nieruchomości do przetargu wynosi 16.900,00 złotych netto.

Cena sprzedaży działki płatna w całości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005./) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży w terenach o symbolu A.20R/ZZ oznaczającym tereny rolnicze, zagrożone powodzią.

4.Kupujący ponosi w całości niezależnie od ceny ustalonej w przetargu koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

5. Nieruchomość zostanie zagospodarowane na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2147 z późn. zm.) wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 10 października 2017 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

7. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 2052 z późn. zm), tzn. co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie terminu określonego w pkt. 6.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 października 2017 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 10 października 2017 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 44 lub telefonicznie pod numerem /14/ 65-30-501 wew. 128.

Rzepiennik Strzyżewski, 2017-10-10

Załączniki:

Skip to content