Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje:

1.nieruchomość położoną we wsi Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1726 o powierzchni 0.09 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00205757/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2.Cena minimalna nieruchomości do przetargu wynosi 4.100,00 złotych (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) netto.

Cena sprzedaży działki płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującą zmianą nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, poz. 3978 z dnia 17.10.2005./) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży częściowo w terenach o symbolu A.4R1 oznaczającym tereny rolnicze (bez dopuszczenia zalesienia) oraz częściowo w terenach o symbolu planu 1KDz oznaczającym tereny dróg publicznych – zbiorczych.

4.Kupujący ponosi w całości niezależnie od ceny ustalonej w przetargu koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

5. Nieruchomość zostanie zagospodarowane na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.

6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 16 stycznia 2017 r.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości nastąpi po upływie terminu określonego w pkt. 6.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 stycznia 2017 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej 16 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 44 lub telefonicznie pod numerem /14/ 65-30-501 wew.128.

Rzepiennik Strzyżewski, 2017-01-10

Skip to content