Wykaz nieruchomości położonej w Rzepienniku Strzyżewskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat w drodze przetargowej

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości położonej w Rzepienniku Strzyżewskim przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat w drodze przetargowej.

Wykaz obejmuje:

1.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym na działce nr 1310 o powierzchni 0.06 ha i powierzchni użytkowej budynku 437 m kw. w Rzepienniku Strzyżewskim, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072484/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

Budynek usytuowany jest obok Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Rzepienniku Strzyżewskim przy drodze wojewódzkiej nr 980 w centrum Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Przedmiot dzierżawy – na prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Stawka miesięcznego czynszu wynosi 2.900,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100) plus 23 % podatek VAT.

4.Dzierżawcę obciążają zwykłe koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy: podatki i opłaty związane z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości, koszty opłat za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, wywóz nieczystości stałych, obowiązkowe ubezpieczenie budynku.

5.Czynsz określony w pkt. 3 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.

6.Termin wnoszenia opłat: z góry do dnia 10 -tego każdego miesiąca.

7.Termin zagospodarowania nieruchomości zabudowanej będącego przedmiotem umowy dzierżawy ustala się na trzy miesiące od daty spisania umowy dzierżawy.

8.Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dziesięciu lat w drodze przetargowej na podstawie Uchwały Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Rzepienniku Strzyżewskim, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski na okres do dziesięciu lat w drodze przetargowej po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 16 stycznia 2017 r.

na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski — adres: http://www.rzepiennik.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html w dniu 16 stycznia 2017 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 16 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 lub telefonicznie pod numerem /014/ 65-30-501 wew. 128.

Powyższa treść wykazu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rzepiennik Strzyżewski, 2017-01-10

Skip to content