Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje grunt o pow. 1,5 m² w granicach: działki 2058 w Rzepienniku Strzyżewski; działki 279 w Rzepienniku Suchym, objętych księgami wieczystymi o numerach odpowiednio: TR2T/00210912/4; TR2T/00034330/2, stanowiącymi własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, odpowiednio:  B.1Up/ZZ – tereny usług publicznych, w tym oświaty, zagrożone powodzią;  C.6MN1 tereny zabudowy jednorodzonej (istniejące).

3. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy na okres dziesięciu lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 07 lipca 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 07 lipca 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 07 lipca 2022 roku.

                                                                                  Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content