Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

1. Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 2021/6 o powierzchni 0.07 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00049541/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25 lutego 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1479 z dnia 12 marca 2021 r.) nieruchomość leży w terenach o symbolu planu A.1MN1 oznaczającym tereny zabudowy jednorodzinnej (istniejące).

3. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2024 roku.

4. Cena nieruchomości zostanie ustalona zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie Gminy następuje w drodze przetargu a w drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie. W myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Uchwałą Nr XXXV/252/2021 Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 09 września 2021 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki 2021/6 o pow. 0.07 ha w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki 2021/4 o pow. 0.14 ha, położonej w Rzepienniku Strzyżewskim, gmina Rzepiennik Strzyżewski.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 25 maja 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 25 maja 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 25 maja 2022 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content