ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZA ROK 2021

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z art. 28aa ust 8. ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za rok 2021 odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski należy składać do dnia 8 czerwca 2022 r., do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy dostępny jest w sekcji załączniki oraz w biurze obsługi Rady Gminy (pok. 36).

Skip to content