Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonych do najmu.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na czas trwania stosunku pracy na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku numer 2 w Turzy składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki o łącznej powierzchni 48.65 m kw. na nieruchomości składającej się z działki numer 1200, położonej w miejscowości Turza, objętej księga wieczysta o numerze TR2T/00034281/3, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy.

4. Czynsz najmu zgodnie z zarządzeniem nr 20/2012 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 marca 2012 roku.

5. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

6. Zgodnie z § 15. 1 uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ,,Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2016- 2026″ oraz ,, Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepiennik Strzyżewski” (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. Poz. 6880) dopuszcza sie możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy na czas trwania stosunku pracy świadczonej przez najemce.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 06 pażdziernika 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 06 października 2021 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 06 października 2021 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content