XLIV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 21 czerwca 2018 r.

RG.0002.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim za 2017 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok, sprawozdania finansowego, oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.
 9. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.
 11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidualnie przez właścicieli gospodarstw domowych.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad sesji.
Skip to content