XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 23 marca 2017 r.

 

RG.0002.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2016 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Rzepiennik Strzyżewski i Biblioteki Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych na potwierdzenie ich spełniania na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora lub wicedyrektora jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski, a także nauczyciela który pełni te obowiązki w zastępstwie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę finansową dla funkcjonariusza międzygminnego Komisariatu Policji w Ciężkowicach oraz zakup materiałów i sfinansowanie kontynuacji prac remontowo budowlanych na obiektach Policji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 18. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad sesji.

 

Skip to content