XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19 maja 2017 r.

 RG.0002.5.2017

 

 ZAWIADOMIENIE

     Uprzejmie zawiadamiam, że XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku.
 6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content