Zakończenie realizacji projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zakończyła realizację projekt nr RPMP.04.04.03-12-0119/17 pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (paliwa stałe) – spr.

Celem projektu była wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze – kotły węglowe i kotły spalające biomasę.

Wartość projektu: 477 623,82 zł

Wydatki kwalifikowane: 457 482,59 zł

Dofinansowanie: 448 801,80 zł

W ramach projektu wymieniono 50 starych nieefektywnych źródeł ciepła, które zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami opalanymi węglem (41 szt.) i biomasą (9 szt.).

Skip to content